TWD
close
shopping_cart

Váš košík

close
autorenew

Obchodné podmienky a reklamačný poriadok

 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy
uzatvorenej medzi:

PREDÁVAJÚCIM, ktorým je twd SK, s r.o.,
so sídlom Priemyselná 15278/14, 97401 Banská Bystrica
, IČO: 48185621, DIČ: 2120081513, IČ DPH: SK2120081513,
zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 28173/S, (ďalej len “predávajúci“)

a

KUPUJÚCIM, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetových obchodoch spoločnosti twd SK, s.r.o. Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, zákona č. 102/2014 Zb. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v znení noviel. Podnikateľom je osoba zapísaná v obchodnom registri, alebo osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia. Pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok sa pod pojmom podnikateľ rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak kupujúci uvedie v objednávke svoje IČO alebo DIČ, potom zároveň berie na vedomie, že preň platia pravidlá všeobecných obchodných podmienok pre podnikateľov. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

Poštová adresa:
twd SK, s r.o., Priemyselná 15278/14, 97401 Banská Bystrica

Bankové spojenie:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,)
IBAN: SK18 1111 0000 0013 7237 1018
SWIFT (BIC) UNCRSKBX

Slovenská sporiteľňa a.s. Banská Bystrica
IBAN: SK23 0900 0000 0050 7235 0264
SWIFT (BIC) GIBASKBX

Všeobecná úverová banka a.s. Banská Bystrica
IBAN: SK64 0200 0000 0033 2129 3151
SWIFT (BIC) SUBASKBX

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 048/412 49 69
fax. č: 048/4124 693
e-mail: bb@soi.sk

1.2. Dodávateľ zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi tovary objednávať prostredníctvom e-shopov patriacich prevázdkovateľovi (ďalej iba e-shop). Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom e-shopu, ktorú prevádzkuje predávajúci. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu zákazník vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

1.3. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke, ktorý prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho. Informatívna dostupnosť je uvedená pri každom tovare.

1.4. Cena tovaru zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH) a recyklačné poplatky. Cena nezahŕňa náklady na doručenie objednaného tovaru do miesta určenia.

 

2. SPÔSOB UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMLUVY

2.1. Kúpna zmluva je uzatvorená záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme kupujúcim vyplnenej a odoslenej objednávky cez internetovú stránku predávajúceho, prípade odoslanie objednávky e-mailom alebo telefonicky (ďalej len “objednávka”). Automaticky odosielané ‘Oznámenie o prijatí objednávky’, ktoré kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Toto oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o prijatí objednávky v objednávkovom systéme predávajúceho.

2.2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako ‘Potvrdenie objednávky’. V prípade zistenia vyššej ceny má predávajúci povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu zákazníka so zmenou ceny a následným potvrdením (akceptovaním) objednávky zo strany predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý.

2.3. Vytvorením objednávky kupujúci berie na vedomie, že doručenie tovaru je spoplatnené aktuálne platným sadzobníkom poplatkov za dopravu na danom internetovom obchode. Výška poplatkov za doručenie tovaru je uvedená priamo pri uzatváraní objednávky, ako aj v sekcii informácie o nákupe. Poplatok za doručenie tovaru zahŕňa poplatok za doručenie zásielky prepravnou spoločnosťou, poplatok za zvolený spôsob platby, a balné.

 

3. STORNOVANIE OBJEDNÁVKY

3.1. Kupujúci má právo stornovať objednávku e-mailom, osobnou návštevou alebo telefonicky, dokiaľ nie je objednávka prevzatá kupujúcim.

3.2. Dodávateľ má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak. Kupujúci má v takomto prípade právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

 

4. PODMIENKY DODANIA TOVARU

4.1. Ak sa nedohodlo inak, dodávateľ sa zaväzuje tovar dodať najneskôr do 14 pracovných dní od emailového potvrdenia objednávky zákazníkovi.

4.2. Pri doručení zásielky kuriérom je zákazník povinný skontrolovať zásielku – jej prípadné poškodenie. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o poškodenom / porušenom balení zásielky. V prípade, že zásielka je poškodená a po kontrole obsahu zásielky je zistené, že obsah zásielky nezodpovedá obsahu faktúry / objednávky, alebo jej obsah je poškodený, je zákazník povinný túto skutočnosť zapísať v prítomnosti kuriéra do škodového zápisu. Pri nesplnení vyplnenia škodového zápisu, dodatočné reklamácie nebudú akceptované. Zákazník je povinný uschovať obalový materiál zásielky až do ukončenia šetrenia príčin vzniknutej škody.

4.3. Zákazník je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť či nie je mechanicky poškodený a či obsah balenia zodpovedá fakturovanému tovaru. V prípade, že obsah zásielky nezodpovedá fakturovanému tovaru, alebo je tovar mechanicky poškodený (avšak bez známok poškodenie samotnej zásielky, na čo sa vzťahuje bod 4.2.), je zákazník túto skutočnosť bezodkladne oznámiť predávajúcemu. Zákazník je povinný uschovať obalový materiál zásielky až do ukončenia šetrenia príčin vzniknutej škody.

4.4. Kupujúci obdrží ku každej zásielke faktúru e-mailom alebo priamo s tovarom. Tam kde je nutný záručný list, dostane ho v balení.

4.5. Zákazník je informovaný o odoslaní tovaru jeden pracovný deň pred jeho doručením. Zákazník je povinný zabezpečiť bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie alebo prítomný na adrese doručenia. Pokiaľ túto povinnosť nie je možné splniť, je povinný informovať dodávateľa, resp. prepravnú spoločnosť a dohodnúť sa s nimi na náhradnom termíne doručenia alebo určiť náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky.

4.6. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

 

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru podľa týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku, v znení neskorších predpisov.

5.2. Odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ urobiť písomnou formou na mailovú adresu predávajúceho info@twd.sk. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, a pre zrýchlenie spracovania žiadosti odporúčame uviesť aj číslo vášho bankového účtu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu a záručného listu, a to zaslaním alebo prinesením na adresu predávajúceho. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

5.3. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

5.4. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady vo formulári na odstúpenie od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

5.5. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 5.2. týchto všeobecných obchodných podmienok a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, alebo hodnota tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu v súlade s § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu.

5.6. Spotrebiteľ pri odstúpení od zmluvy znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Kupujúci taktiež znáša a aj priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov vo výške od 2EUR do 20EUR.

5.7. Spotrebiteľ nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

5.8. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

5.9. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. Za darček je považovaný aj tovar dodaný v symbolickej hodnote, ak je jeho dodanie kupujúcemu prezentované ako darček k tovaru, ktorý kupujúci vracia do 14 dní bez udania dôvodu. V prípade, že tieto darčeky nebudú vrátené späť spolu s vraceným tovarom, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho.

 

6. ZÁRUČNÁ DOBA A REKLAMÁCIE

6.1. Záručná doba na nový tovar je v súlade s § 620 Občianskeho zákonníka 24 mesiacov.

6.2. Záručná doba na použitý tovar je v súlade s § 620 Občianskeho zákonníka 12 mesiacov.

6.3. Pri použitom tovare okrem zákonnej záruky garantujeme aj zmluvnú záruku v rozsahu od 1 do 24 mesiacov, ktorá je uvádzaná zvlášť pri každom predávanom tovare. Počas trvania zmluvnej záruky má kupujúci pri uplatňovaní reklamácie rovnaké práva ako pri uplatňovaní záruky na nový tovar. Ak je použitý tovar reklamovaný počas trvania zmluvnej záruky, je daná reklamácia vybavovaná prednostne a v prípade uznania reklamácie servisným strediskom ponúkame v rámci našich možností kupujúcemu výmenu zariadenia za funkčný kus rovnakej kvality, čím sa skracuje doba vybavenia reklamácie.

6.4. Postup zadávania reklamácie je ten istý ako v bode 5.2.

 

7. SPRACOVANIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOTREBITEĽA

7.1. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje zákazníka výlučne na plnenie svojich záväzkov voči zákazníkovi, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní zákazníka v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje zákazníka nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).

7.2. Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ako aj s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR). Všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájde spotrebiteľ v našom informačnom panely v sekcii “Zásady spracovania osobných údajov”.

 

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

8.2. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy poskytovanej na diaľku.

8.3. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

8.4. Prípadné spory medzi twd SK, s r.o. a kupujúcim je možné riešit aj mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci – spotrebiteľ môže kontaktovať Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá na Slovensku zastrešuje mimosúdne riešenie sporov. Skôr ako môže byť pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu, je potrebné najprv kontaktovať predávajúceho, a pokúsiť sa spor vyriešiť napriamo.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov | Slovenská Obchodná inšpekcia

8.5. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

V Banskej Bystrici, dňa 10. 06. 2020

dokumenty na stiahnutie

 

Reklamačný poriadok twd SK, s r.o., Priemyselná 15278/14, 974 01  Banská Bystrica
platný pre obchodovanie prostredníctvom elektronického obchodu

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Obchodná spoločnosť twd SK, s.r.o., so sídlom Priemyselná 15278/14, 97401 Banská Bystrica – vydáva v zmysle ustanovenia zákona č. 102/2014 Zb. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru nasledovný Reklamačný poriadok, ktorým sa spotrebitelia informujú o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady výrobkov a služieb (ďalej len

“reklamácia”) vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

2. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, zákona č. 102/2014 Zb. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v znení noviel.

3. Podnikateľom je osoba zapísaná v obchodnom registri, alebo osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

4. Tento Reklamačný poriadok informuje spotrebiteľov o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady výrobkov a služieb (ďalej len “reklamácia”) vrátene údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, ako aj o vykonávaní záručných opráv.

5. Reklamačný poriadok je viditeľne umiestnený na prevádzke spoločnosti twd SK, s.r.o.,

v ktorej sa predávajú výrobky a poskytujú služby spotrebiteľovi a je zverejnený na prezentačných internetových stránkach spoločnosti twd SK, s.r.o.

6. Uzavretím kúpnej zmluvy medzi spoločnosťou twd SK, s.r.o. a spotrebiteľom alebo uzavretím zmluvy o dielo medzi spoločnosťou twd SK, s.r.o. a spotrebiteľom pristupuje spotrebiteľ k podmienkam uvedeným v tomto Reklamačnom poriadku.

7. Tento Reklamačný poriadok upravuje práva spotrebiteľa tak, aby neboli dotknuté jeho práva garantované kogentnými ustanoveniami právnych predpisov, najmä ustanoveniami Zákona a OZ. Po uplynutí záručnej doby upravenej kogentnými ustanoveniami právnych predpisov, majú podmienky stanovené v tomto Reklamačnom poriadku prednosť pred ustanoveniami právnych predpisov.

8. Tento reklamačný poriadok nahrádza vyhlásenie predávajúceho v zmysle ustanovenia § 620 ods.3 Občianskeho zákonníka, ktorým predávajúci určuje podmienky a rozsah záruky, ak záručná doba vyznačená v záručnom liste je dlhšia ako zákonom garantovaná záručná doba.

9. Podmienky záruky vyznačené predávajúcim na záručnom liste majú prednosť aj pred ustanoveniami tohto Reklamačného poriadku.

 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUČNÉ PODMIENKY

10. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (§ 619 ods. 1 OZ) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§ 619 ods. 2 OZ). Kupujúci je oprávnený predávanú vec pred prevzatím prezrieť. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré mohol kupujúci pri prehliadke zistiť, najmä nezodpovedá za to, ak kupujúci neskôr bude reklamovať chýbajúce príslušenstvo predávanej veci alebo mechanické poškodenie veci zistiteľné pri prehliadke. Predávajúci za takéto vady nezodpovedá ani vtedy ak kupujúci nevyužil možnosť vykonať prehliadku predávanej veci.

11. Pri použitých veciach predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

12. Záručná doba je 24 mesiacov od dňa kúpi tovaru, uvedeného na doklade, ktorý potvrdzuje zaplatenie kúpnej ceny alebo ceny za vykonanie diela prípadne na doklade, ktorým sa potvrdzuje záručná doba tovaru alebo služby (záručný list). Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia tovaru (§ 627 OZ)

13. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Dĺžka trvania záručnej doby sa spravuje ustanoveniami právnych predpisov najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, pokiaľ predávajúci v doklade potvrdzujúcom prevzatie veci nevyznačí dlhšiu dobu trvania záručnej doby. Funkciu záručného listu môže spĺňať aj faktúra alebo dodací list, pokiaľ predávajúci na nich vyznačí dĺžku trvania záručnej doby.

14. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na

použitie veci a táto končí neskôr ako lehota vyznačená predajcom v záručnom liste, má prednosť

vyznačenie záručnej doby predávajúcim. Predávajúcim vyznačená záručná doba však nesmie byť kratšia ako zákonom garantovaná záručná doba.

15. Záruka sa vzťahuje na funkčné poruchy spôsobené výrobnou vadou. Záruka sa nevzťahuje na:

 • poruchy spôsobené opotrebením veci
 • poruchy spôsobené nedodržaním zásad používania v rozpore s návodom na použitie
 • poruchy spôsobené mechanickým poškodením produktu, vrátane náhodného, najmä na poškodenie plastových častí
 • produkty elektricky poškodené neodborným zásahom, prepätím v sieti, prípadne pôsobením elektrostatického výboja
 • poruchy spôsobené použitím komponentov iných, než odporúčaných výrobcom, alebo dodávateľom, rovnako ako aj opravou či modifikáciou osobami inými, než osobami autorizovanými výrobcom, alebo dodávateľom
 • poruchy a poškodenia spôsobené prevádzkovaním produktu mimo špecifikácií daných výrobcom (pretaktovanie a pod.)
 • produkty poškodené prírodnými živlami
 • produkty prevádzkované v nevhodnom prostredí, a poškodené nevhodnou obsluhou.
 • produkty s poškodenými záručnými plombami, nálepkami poprípade inými ochrannými znakmi, prípadne s odstráneným, alebo poškodeným sériovým číslom
 • na nekompatibilitu komponentov
 • diely spotrebného charakteru spotrebované pred koncom záruky
  • Záruka sa tiež nevzťahuje na veci alebo súčiastky, na ktorých bola porušená záručná plomba.
  • Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobil kupujúci alebo iná (tretia) osoba jeho mechanickým alebo iným poškodením, alebo vznikli i nezávisle na ich konaní poškodením v situáciách “vis major”
  • Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia Tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornej manipulácii s Tovarom, t. j. najmä pri:a) porušení ochranných pečatí a nálepok, ak na výrobku nejaké sú
   b) používanie Tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii k Tovaru

16. Ak predávajúci pri predaji ponúka zákazníkovi k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na zákazníkovi, či ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predaným tovarom, preto predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však predávajúci o prípadných vadách daru vie, je povinný na ne zákazníka pri ponuke daru upozorniť (§ 629 OZ) Ak má dar vady, na ktoré predávajúci zákazníka neupozornil, je zákazník oprávnený ho vrátiť. Ak zákazníkovi vznikne právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), je zákazník povinný vrátiť predajcovi všetko, čo podľa zmluvy dostal, t. j. aj tovar prijatý ako dar (§ 457 OZ, §48 ods. 2 OZ).

 

UPLATNENIE ZODPOVEDNOSTI ZA VADY (REKLAMÁCIA)

17. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú v predajnom stredisku predávajúceho, alebo v prevádzke v ktorej bola predmetná vec kúpená.

18. Pri reklamácii je potrebné doložiť záručný list (ak bol vydaný) a doklad o zaplatení kúpnej ceny (alebo čitateľnú kópiu dokladu o kúpe). Ak vyššie uvedené podmienky nebudú splnené, reklamácia nebude uznaná ako záručná. Osoba, ktorá uplatňuje nároky z vád, vyplní spolu s pracovníkom predávajúceho reklamačný protokol, v ktorom presne popíše vadu a spôsob akým sa vada prejavuje a odovzdá vadnú vec s kompletným príslušenstvom a dokumentáciou predávajúcemu. V reklamačnom protokole uvedie osoba uplatňujúca reklamáciu kontaktnú adresu(e-mail, adresu, telefónne číslo), na ktorú bude predávajúcim vyrozumená o spôsobe vybavenia reklamácie.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť. V prípade doručenia reklamovaného tovaru, sa osoba podávajúca podnet na reklamáciu zaväzuje, že čitateľne vyplní reklamačný formulár a zašle tento formulár predávajúcemu spolu s reklamovaným tovarom a potrebnými dokladmi na adresu predávajúceho.

Reklamačný formulár predávajúci umiestni na svoje prezentačné stránky.

19. Kupujúci má právo, ak vybavenie jeho reklamácie si nevyžaduje osobitné odborné znalosti a šetrenie alebo vyžiadanie odborného posúdenia, aby o spôsobe jej vybavenia rozhodla osoba oprávnená na jej vybavenie prípadne záručný servis bez zbytočného odkladu, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady.

20. Lehota na vybavenie reklamácie spotrebiteľovi nesmie trvať dlhšie ako 30 dní, pokiaľ predĺženie tejto lehoty nezavinil kupujúci tým, že ani na výzvu nepredložil oprávnenému pracovníkovi reklamačného oddelenia, na ktorom ju uplatnil, včas alebo riadnym spôsobom chýbajúce potrebné podklady alebo mu poskytol ním odôvodnene vyžadovanú svoju inú nevyhnutnú súčinnosť na jej vybavenie, alebo pokiaľ o jej predĺženie nad túto jej zákonom ustanovenú dĺžku vo svojom záujme sám písomne nepožiadal kupujúci.

21. Po uplynutí zákonom garantovanej záručnej doby, ale ešte počas trvania záručnej doby

vyznačenej predávajúcim v záručnom liste platia všetky ustanovenia o spôsobe vybavovania reklamácií uvedené v predošlých bodoch s tým rozdielom, že právo voľby spôsobu vybavenia reklamácie prechádza na predávajúceho a lehota na vybavenie reklamácie sa predlžuje na 60 dní. Vzhľadom k rýchlemu technologickému vývoju v oblasti výrobkov predávaných predávajúcim, môže v prípade výmeny predávajúci vymeniť kupujúcemu vadnú vec za inú bezvadnú (hoci aj inej značky, alebo iný typový model), ktorá spĺňa minimálne také výkonnostné parametre ako reklamovaná vec. V prípade výmeny je predávajúci povinný, túto skutočnosť ako aj názov a typ výrobku uviesť do reklamačného protokolu do kolónky Popis vybavenia reklamácie.

22. Zákazníkovi sa doporučuje vytvoriť záložné kópie všetkých dát a programov a vybrať výmenné pamäťové médiá. Poskytovateľ servisu, ani predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie, alebo stratu akýchkoľvek programov alebo dát.

23. Na spotrebný materiál je poskytovaná záruka vyplývajúca z povahy tovaru.

 

POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA PRI PREBERANÍ OBJEDNANÉHO TOVARU

24. Zákazník je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah.

25. Pri doručení zásielky kuriérom je zákazník povinný skontrolovať zásielku – jej prípadné poškodenie. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o poškodenom/porušenom balení zásielky. V prípade, že zásielka je poškodená a po kontrole obsahu zásielky je zistené, že obsah zásielky nezodpovedá obsahu faktúry/objednávky, alebo jej obsah je poškodený, je zákazník povinný túto skutočnosť zapísať v prítomnosti kuriéra do škodového zápisu.

26. V prípade, že sa v balíku s tovarom nenachádzal daňový doklad, faktúra, záručný list, manuál alebo iný dokument potrebný na prevádzku zariadenia, zákazník má právo okamžite na to upozorniť predávajúceho, ktorého povinnosťou je chýbajúci doklad doposlať na vlastné náklady.

27. Pred prvým použitím je kupujúci povinný prečítať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

 

ZÁVER

28. Kúpou tovaru zákazník súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom a prehlasuje, že bol riadne oboznámený o reklamačných podmienkach uvedených v tomto Reklamačnom poriadku.

 

V Banskej Bystrici, dňa 10. 06. 2020

 

Dokumenty na stiahnutie

stiahnuť Všeobecné obchodné podmienky

stiahnuť Reklamačný poriadok

stiahnuť Reklamačný protokol

stiahnuť Odstúpenie od zmluvy

stiahnuť Vernostné body

Dispečing
+421 48 414 82 17
Objednávky k Vám doručíme do 24 hodín
Osobný odber na 5 predajniach na Slovensku
Osobný odber na predajni v ČR

Jednoduchý a bezpečný nákup v eshope

Možnosť poslať a zaplatiť za tovar dobierkou

Pre registrovaných zákazníkov zobrazenie zliav a individuálnych cien

Doručujeme tovar z centrálneho skladu Banská Bystrica